Het rozenkransgebed

Posted on Posted in Startseite-Kategorie

Hoe bid je de rozenkrans?

Kruis: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Grote kraal:

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;

die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwige leven. Amen.

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

 

Drie kleine kralen:

(1e kraal) Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet…

(2e kraal) Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet…

(3e kraal) Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet…

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Afsluitend: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voor elk geheim wordt het betreffende geheim genoemd (zie verderop).

 

Grote kraal: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

 

10 kleine kralen: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de Vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Afsluitend:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Het gebed van de engel van Fatima:

O, mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

 

Het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren:

Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe van alle Volkeren, de heilige Maagd Maria, onze Voorspreekster zijn. Amen.